Nạp ThẻMột Số Thông Tin

◆ Phải chọn đúng mệnh giá, sai mệnh giá sẽ mất thẻ, không nhận được Xu!
◆ Tên nhân vật cần nạp phải là tài khoản đã vào server!
◆ Không spam thẻ, Xu sẽ tự động vào tài khoản nếu thẻ đúng.
◆ Nếu thẻ đúng nhưng trên 15 phút chưa nhận xu hãy liên hệ Admin!